Bertamasya ke Taman Surga

Ustadz Haryanto Abdul Hadi, Lc.MA Bertamasya ke Taman Surga, Kajian Ilmiah Ibnu Taimiyah TV